Reeds jaren maken we ons zorgen over de mogelijkheid om een zwemwedstrijd conform de Vlarem wetgeving te kunnen organiseren.  We ontvingen nieuws van de Vlaamse overheid dat er rekening gehouden werd met onze behoeften.

Er stelden zich twee problemen:

 • Tijdens het inzwemmen waren er teveel zwemmers gelijktijdig in het water.  We losten dit enkele jaren geleden op door het inzwemmen in twee sessies op te splitsen. 
 • Het maximaal aantal toegelaten bezoekers in het zwembad.  Volgens de Vlarem reglementen was het haast onmogelijk om publiek naast het water te plaatsen.

In de VLAREM-trein 2017 worden een aantal wijzigingen inzake zwembaden voorgesteld. Deze kunnen geconsulteerd worden op de website https://www.lne.be/publieke-consultatie-vlarem-trein-2017-en-wijziging-vlarem-III.  

We geven hieronder de relevante artikels.

Art. 5.32.8.1.10. Veiligheid

 • Maximum aantal bezoekers in de zwemhal
  • In geval van overdekte zwembaden of overdekte natuurlijke zwembaden zal, weliswaar in functie van de evacuatiewegen, het maximum aantal aanwezige bezoekers in de zwemhal nooit hoger zijn dan de som van het maximum toegelaten aantal baders, vermeerderd met maximum 1 persoon per 2,4 m2 kade-oppervlakte (dit was de oude wetgeving)
  • In geval van een wedstrijd mag hiervan afgeweken worden op voorwaarde dat
   • een vlotte evacuatie mogelijk blijft overeenkomstig de algemene bepalingen in verband met brandvoorkoming en –bestrijding vermeld in artikel 5.32.8.1.2
   • de nodige ruimte of locatie op de kade wordt voorzien voor reanimatiemogelijkheden en om een vlotte doorgang te verzekeren
   • de nodige maatregelen worden genomen om de hygiëne en de veiligheid van het zwembad te waarborgen

Artikel 5.32.8.1.2 is minder streng.

Art. 5.32.8.1.2. Brandvoorkoming en –bestrijding

 • §3. De evacuatie van al de personen kan geschieden langs toe- en uitgangswegen naar een veilige plaats, zonder door café’s, drankzalen of andere lokalen, welke bij de instelling horen, of door belendende eigendommen te gaan.
 • §4. De gangen, de deuren en de trapgangen van deze toe- en uitgangswegen zijn hoog genoeg om een gemakkelijk verkeer toe te laten. Deze hoogte bedraagt niet minder dan 2 m.
 • §5. De breedte van deze gangen, deuren en trappen staat in verhouding tot het aantal personen dat maximaal in de lokalen kan aanwezig zijn. Deze bedraagt niet minder dan 80 cm en is minstens gelijk in centimeters aan het aantal personen dat maximaal in de lokalen kan aanwezig zijn voor de gangen en de deuren, aan dit aantal vermenigvuldigd met 1,25 voor de trappen welke naar de uitgangen afdalen, en aan dit aantal vermenigvuldigd met 2 voor de trappen die naar de uitgangen opstijgen.
 • §6. De personen die zich in de lokalen bevinden, kunnen alle uitgangen gebruiken.  

Indien er 400 mensen aanwezig zijn in en rond het zwembad volstaat het samengevat om over 4 meter nooduitgang te beschikken.  Dit is wel een haalbare kaart in de meeste zwembaden.